Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αγριά

Ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 186.000ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 230.640ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, προκηρύσσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 29/11 /2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30.

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία και πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στη διακήρυξη, ενώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ.Source link