30 Σεπτεμβρίου 2022

Sporades tv news

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Πρόσληψη πέντε εποχικών με δίμηνες συμβάσεις στον Δήμο Σκοπέλου

Στην πρόσληψη πέντε εργατών Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ) με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών θα προχωρήσει ο Δήμος Σκοπέλου, με την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών να αρχίζει από σήμερα και για πέντε ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Σκόπελος Ν. Μαγνησίας 37003 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη Γούλα Γεωργίου και Γκίκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2424350103-131). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων