30 Σεπτεμβρίου 2022

Sporades tv news

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Διαθήκες αντί γονικών παροχών – Σημαντική αύξηση στο Ειρηνοδικείο Βόλου

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν φέτος οι δημοσιεύσεις διαθηκών μέσω του Ειρηνοδικείου Βόλου, καθώς το κόστος μεταβίβασης μιας ακίνητης περιουσίας που κληρονομείται, είναι κατά πολύ υψηλότερο από τη σύνταξη και δημοσίευση μιας διαθήκης.

Η γονική παροχή και η δωρεά ακινήτου κοστίζει περισσότερο από τη σύνταξη και δημοσίευση μιας διαθήκης, επισημαίνει συμβολαιογράφος του Βόλου, που αποδίδει την αύξηση του αριθμού δημοσίευσης διαθηκών σ’ αυτόν ακριβώς τον λόγο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ειρηνοδικείου Βόλου, το πρώτο οκτάμηνο φέτος οι δημοσιεύσεις διαθηκών έφθασαν τις 470, ενώ ολόκληρη τη χρονιά πέρυσι ο αριθμός τους ήταν 596. Έγκυρη πηγή του Ειρηνοδικείου Βόλου σημειώνει πως οι δημοσιεύσεις διαθηκών αυξήθηκαν από το 2013 και μετά, καθώς οι πολίτες επιδιώκουν να τακτοποιήσουν τα κληρονομικά τους ζητήματα και να μην αφήσουν φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες τραπεζικές εκκρεμότητες στους κληρονόμους τους.

Όπως αναφέρει η συμβολαιογράφος-μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας Ελένη Πολυχρονάκη «το κόστος για μια σύνταξη και δημοσίευση διαθήκης κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 100 μέχρι 150 ευρώ, ενώ για μια γονική παροχή μπορεί να φθάσει και τις 3.500 ευρώ, ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας που μεταβιβάζεται. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της ακίνητης περιουσίας, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος μεταβίβασης».
Οι διαθήκες κατανέμονται σε τέσσερα είδη: Στις δημόσιες, τις ιδιόγραφες, τις μυστικές και τις έκτακτες.
Η δημόσια διαθήκη συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου και παρουσία τριών μαρτύρων. Η ιδιόγραφη συντάσσεται από τον ίδιο τον διαθέτη. Η μυστική συντάσσεται από τον ίδιο τον διαθέτη και στη συνέχεια παραδίδεται η διαθήκη από τον διαθέτη σε συμβολαιογράφο, παρουσία τριών μαρτύρων. Το κόστος της πράξης κατάθεσης της μυστικής διαθήκης κυμαίνεται από 35 μέχρι 50 ευρώ.
Η έκτακτη διαθήκη συντάσσεται σε πλοίο από ναυτικό και παραδίδεται στον πλοίαρχο (χωρίς κόστος), καθώς και σε εκστρατείες από στρατευμένους, που τις παραδίδουν στον ανώτερο αξιωματικό τους ή είναι στρατιωτική, εφόσον ο στρατευμένος είναι εγκλωβισμένος, πολιορκούμενος κ.αλ. Κι αυτή παραδίδεται στον ανώτερο αξιωματικό του.

Τι ορίζει ο Αστικός Κώδικας

Σύμφωνα με το άρθρο 1771 του Αστικού Κώδικα (Κληρονομικό Δίκαιο), για τη δημοσίευση της διαθήκης συντάσσεται πρακτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η διαθήκη και η βεβαίωση για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία των εξωτερικών ελαττωμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 1721 παρ. 4. Το πρωτότυπο στη μυστική ή έκτακτη διαθήκη με το περικάλυμμά του κατατίθεται στο αρχείο του δικαστηρίου, αφού προηγουμένως ο πρόεδρος ή ο ειρηνοδίκης σημειώσει αμέσως ιδιοχείρως στο πρότυπο της διαθήκης και το περικάλυμμά της τη λέξη «θεωρήθηκε», χρονολογήσει και υπογράψει τη θεώρηση. Αν η δημοσίευση γίνεται από ειρηνοδίκη, ο γραμματέας του στέλνει αμέσως στον γραμματέα του αρμοδίου δικαστηρίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. Στο άρθρο 1772 του Αστικού Κώδικα προστίθεται ότι αν ο διαθέτης δεν είχε την τελευταία του κατοικία ή διαμονή στην περιφέρεια του πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου που δημοσίευσε τη διαθήκη, ο γραμματέας του δικαστηρίου στέλνει αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης στον εισαγγελέα των πρωτοδικών της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, για να κατατεθεί στο αρχείο του δικαστηρίου, που παραλαμβάνει το πρακτικό. Όμοιο αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης αποστέλλεται επίσης σε κάθε περίπτωση στον γραμματέα του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους.
Σύμφωνα με το άρθρο 1769 του Αστικού Κώδικα «συμβολαιογράφος, στον οποίο υπάρχει διαθήκη, οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, αν πρόκειται για δημόσια διαθήκη, να στείλει αντίγραφό της στον ειρηνοδίκη, και αν πρόκειται για μυστική ή έκτακτη, να παραδώσει αυτοπροσώπως το πρωτότυπο αυτής στον ειρηνοδίκη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συμβολαιογράφος.»
Σύμφωνα με το άρθρο 1770 «η μυστική διαθήκη πριν από την αποσφράγισή της για δημοσίευση εξετάζεται από τον ειρηνοδίκη, ενώ παρίσταται και ο συμβολαιογράφος και βεβαιώνεται ότι οι σφραγίδες είναι άθικτες. Κατά τη βεβαίωση αυτή μπορεί να παραστεί και όποιος έχει έννομο συμφέρον και να τις εξετάσει, αφού το ζητήσει. Ο ειρηνοδίκης μπορεί πριν από την αποσφράγιση, ύστερα από αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως, να εξετάσει τους μάρτυρες, που έχουν συμπράξει στην κατάρτιση της διαθήκης, κλητεύοντάς τους με επιμέλεια εκείνου, που υπέβαλε την αίτηση ή του γραμματέα του ειρηνοδικείου».
Όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη (άρθρο 1774) οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, να την εμφανίσει για δημοσίευση στο πρωτοδικείο, είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, είτε της δικής του διαμονής. Η δημοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 1771. Η διάταξη του άρθρου 1772 εφαρμόζεται και σ’ αυτήν την περίπτωση. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1773 «προξενική αρχή, στην οποία υπάρχει διαθήκη, οφείλει μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, αν εδρεύει σε αυτή πολυμελές προξενικό δικαστήριο, να τη δημοσιεύσει σε δημόσια συνεδρίαση του προξενικού αυτού δικαστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 1769 έως 1771 και σε κάθε άλλη περίπτωση να τη δημοσιεύσει στο προξενικό γραφείο, ενώπιον δύο μαρτύρων και του γραμματέα του προξενείου, αν υπάρχει, καθώς και να συντάξει πρακτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η διαθήκη. Το πρακτικό υπογράφεται από τον προϊστάμενο της
προξενικής αρχής, τον γραμματέα και τους μάρτυρες. Στην ιδιόγραφη, μυστική ή έκτακτη διαθήκη το πρωτότυπο με το τυχόν περικάλυμμα, αφού θεωρηθούν από τον προϊστάμενο της προξενικής αρχής κατά το άρθρο 1771, προσαρτώνται στο πρακτικό και φυλάσσονται στα αρχεία του προξενείου. Διπλό αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται από την προξενική αρχή στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτό στέλνει το ένα αντίγραφο στον εισαγγελέα των πρωτοδικών της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, για να κατατεθεί
στο αρχείο αυτού του πρωτοδικείου κατά το άρθρο 1772 και το άλλο αντίγραφο στον γραμματέα του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους.»
Τέλος στο άρθρο 1776 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι «αυτός που ζητεί να δημοσιευθεί ιδιόγραφη διαθήκη ενώπιον του ειρηνοδίκη, μπορεί κατά τη
δημοσίευσή της, να προσαγάγει δύο μάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούν ενόρκως για τη γνησιότητα της γραφής ή της υπογραφής του διαθέτη. Ο ειρηνοδίκης αφού ακούσει τους μάρτυρες, μπορεί κατά τη δημοσίευση της ιδιόγραφης διαθήκης, να την κηρύξει επιπλέον κυρία.»