30 Σεπτεμβρίου 2022

Sporades tv news

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Διαγωνισμός τσιμεντοστρώσεων και πλακοστρώσεις στη Γλώσσα

Ο δήμαρχος Σκοπέλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις και πλακοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Κ. Γλώσσης» με προϋπολογισμό 40.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία οικοδομικών εργασιών με προϋπολογισμό 32.258,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση), που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκοπέλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://skopelos.gov.gr/Προκηρύξεις – Έργα) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 14/07/2017. Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία, Τηλ.: 2424350122